Stadgar

Kulturföreningen Garagets Stadgar
1 § Föreningen skall stödja och uppmuntra all kultur och musikintresse.
2 § Föreningen skall vara partipolitiskt och kommersiellt obunden.
3 § Föreningen skall bedriva verksamhet för alla som utövar kultur och musik, eller som på annat sätt har ett genuint kultur och musikintresse i Avesta med omnejd. Dock får antalet medlemmar ej överstiga 600.
4 § Styrelsen prövar och godkänner medlemskap.
5 § Grund för uteslutning av medlem är störande beteende vid föreningens arrangemang eller utebliven medlemsavgift.
6 § Föreningens verksamhet skall presenteras på en öppen hemsida. Medlemsregistret skall skyddas av lösenord och enbart vara öppet för föreningens medlemmar.
7 § Föreningens styrelse skall bestå av nio personer ordförande, sekreterare ”webbmaster”, kassör samt fem ledamöter, dessutom skall styrelsen ha fyra suppleanter. Styrelsemedlemmar väljs vid medlemsmöte på en mandattid av två år. Ordförande och kassör utses vid olika årsmöten.
8 § Valberedning, bestående av två personer, väljs vid medlemsmöte för en mandattid på två 2 år.
9 § Revision av föreningens verksamhet görs av två personer som utvalts på medlemsmöte för en mandattid på två år.
10 § Medlemskap är enskilt och åldersgränsen är 18 år.
11 § Medlemsavgift beslutas av årsmötet.
12 § Evenemang som sker i föreningens namn skall vara öppna för alla föreningens medlemmar.
13 § Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i enlighet med dess stadgar och med stöd av fattade beslut. Styrelsen tecknar firma som helhet och två i förening.
14 § Föreningens medlemmar, enskilt eller i grupp, har rätt att nyttja hemsidan, medlemsregistret, för alla syften som stödjer föreningsmedlemmarnas musik och kulturintresse. Medlemsregistret får inte användas i kommersiellt vinstsyfte.
15 § Verksamhetsår är kalenderår.
16 § Årsmöte skall utlysas minst 14 dagar innan mötesdatum och hållas före mars månads utgång. På årsmötet skall förutom övriga ärenden följande behandlas: Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående år. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Val av styrelse och suppleanter, ordförande, kassör sekreterare, webbmaster, övriga ledamöter och suppleanter. Val av revisorer och revisorssuppleant. Val av valberedning för nästkommande årsmöte. Riktlinjer för den kommande verksamheten. Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsen inte rösträtt. Omröstningar sker öppet. Personval sker då någon så begär med slutna sedlar. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. Vid lika röstetal gäller lotten.
17 § Motioner till medlemsmötet skall vara styrelsen tillhanda 7 dagar innan medlemsmötet.
18 § Medlemsmöte är beslutsmässigt, genom enkel majoritet, i alla frågor som rör föreningens verksamhet. Vid lika röstetal gäller ordförandens röst som utslagsröst.
19 § Förutom årsmötet skall det vara minst ett medlemsmöte ytterligare per år.
20 § Ändring av stadgar kan endast ske på årsmötet och dessa ändringar kräver 2/3 majoritet på mötet. Om föreningen upplöses skall eventuella tillgångar tillfalla Rädda Barnen.